Fórum

Páginas : 1 ... 14 15 16 17 18 ... 20

#376 30-04-2022, às 17h56

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 277

4c


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#377 30-04-2022, às 21h01

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 132

5C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#378 30-04-2022, às 21h07

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

6c


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Offline

#379 30-04-2022, às 21h15

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 132

7C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#380 30-04-2022, às 21h34

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

8c


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Offline

#381 30-04-2022, às 22h16

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 277

9c


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#382 30-04-2022, às 22h17

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 132

1OC


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#383 30-04-2022, às 22h26

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 277

1c


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#384 01-05-2022, às 11h45

Guarda Absinto
SakuraIrie
Titânia
Sakurairie
...
Mensagens: 45 620

1lhttps://64.media.tumblr.com/bded5fd4e90c977d883929a66b074073/5f81870207d7cccf-9c/s1280x1920/2116bd9ead6a7da0928c60041e06319ba947ebb1.gifv

Offline

#385 01-05-2022, às 11h54

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 379

1C


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#386 10-05-2022, às 14h05

Guarda Obsidiana
AkemeUchihaOwO
Treinando com o Jamon
AkemeUchihaOwO
...
Mensagens: 4 806

https://cdn.discordapp.com/attachments/768788360713994260/973062309931020318/hana.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/768788360713994260/973054703845924884/hanahaki.png
ʏᴏᴜ   made   ғʟᴏᴡᴇʀs  grow   in   my   ʟᴜɴɢs
and    ───    although they are B E A U T I F U L2
C
︵︵︵︵︵︵
   ɪ            ᴄᴀɴ'ᴛ            ʙʀᴇᴀᴛʜᴇ   

༺༻

c  a  m  é  ✩  l  l  i  e


https://fontmeme.com/permalink/220429/c9bdd7a41fe0c4c068d6b50637d880b3.png
https://64.media.tumblr.com/4f358c58183b0a9adb8b4b2955a93ee1/bac3750229af82e8-23/s1280x1920/c1fb9e068a770df86b6ddb89725ec756faebe641.gifv

Offline

#387 10-05-2022, às 16h59

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 132

3C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

#388 11-05-2022, às 08h04

Guarda Absinto
SakuraIrie
Titânia
Sakurairie
...
Mensagens: 45 620

1lhttps://64.media.tumblr.com/bded5fd4e90c977d883929a66b074073/5f81870207d7cccf-9c/s1280x1920/2116bd9ead6a7da0928c60041e06319ba947ebb1.gifv

Offline

#389 12-05-2022, às 21h48

Guarda Sombra
Vanytta
Valquíria
Vanytta
...
Mensagens: 30 424

https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973433542291914772/Vanytta-bbcode_2.png
    u      a  r  r  a  s  t  o      c  o m  i  g  o       https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973437591544283136/Vanytta_trevas.png   ◼ ◼ ◼
▓    ▒    ░    ░    ▒    ▓        https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973657797919137852/Vanytta1.png    —
                                                               

▸2L ︲

─────    https://media.discordapp.net/attachments/893174206601256960/973449539430260766/Vanytta.png!   ─────
└────────────────────────┘
ɢ       
Sɑcerdσtisɑ


https://i.imgur.com/xXpYFzT.png

Offline

#390 13-05-2022, às 05h28

Guarda Absinto
SakuraIrie
Titânia
Sakurairie
...
Mensagens: 45 620

3lhttps://64.media.tumblr.com/bded5fd4e90c977d883929a66b074073/5f81870207d7cccf-9c/s1280x1920/2116bd9ead6a7da0928c60041e06319ba947ebb1.gifv

Offline

#391 15-05-2022, às 16h35

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 565


  ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ᴡᴀs sᴛᴀʀᴋ ᴀs ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴄʀᴏᴡ.

https://i.imgur.com/zefnb3k.png

   4L
© Bruuh & Flvrthttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#392 22-05-2022, às 11h25

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 379

1C


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#393 22-05-2022, às 14h28

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 277

2C


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#394 23-05-2022, às 23h37

Guarda Sombra
Lyloon
Aprendiz de alquimista
Lyloon
...
Mensagens: 16 855

3C


https://cdn.discordapp.com/attachments/960699059054735413/978122692941193256/sign001.gif

Offline

#395 24-05-2022, às 14h55

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 277

꧁                          ၼ ၼ                           ꧂
https://i.postimg.cc/g2DD1RrC/fadinha.png
ℑ am   n o t   a oman, Ꭵ ❜ m  a  ༻ɢᴏᴅ༺
     ℑ am   n o t  a ʍartyr,  Ꭵ ❜ m  a  roblem
〰 ၼ 〰


❝ 4c https://i.postimg.cc/HWtkc4vc/pisca.gif

https://i.postimg.cc/kXZb5P5X/logonovo.png


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#396 03-06-2022, às 21h11

Guarda Absinto
Aliiss
Dançarina de fogo
Aliiss
...
Mensagens: 7 379

5C


https://64.media.tumblr.com/22d65266d25e277a56973ae21a542e74/79641fdc6a29b62e-1d/s1280x1920/ce3127965a8eaba807c0a3ebf4e6f8256e8d4db2.pnj

Offline

#397 04-06-2022, às 22h32

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 565

1Lhttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#398 04-06-2022, às 22h55

Guarda Obsidiana
Nathyy
Valquíria
Nathyy
...
Mensagens: 30 277

1c


https://uploaddeimagens.com.br/images/003/900/003/original/lily.jpg?1654881250https://i.postimg.cc/xT8htfpp/sign-20221.gif
https://64.media.tumblr.com/92fb6b03c2dccb7e81fdc2a5e2404461/b9586702a0ecae59-4b/s1280x1920/bdeaf4cd81f7983677b57216010e187a5c49d4e8.jpg
https://i.ibb.co/vJKrvtw/sign-nathyy.gif
https://i.postimg.cc/pV7KmKrQ/nathyypink.gif
ɪ ғ   ɪ   ᴄ ᴀ ɴ ' ᴛ   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ   ʟ ᴏ ᴠ ᴇ ,   ɪ   ᴡ ᴀ ɴ ᴛ   ᴘ ᴏ ᴡ ᴇ ʀ  .

Offline

#399 08-06-2022, às 19h28

Guarda Sombra
Bruuh
Draconiana
Bruuh
...
Mensagens: 60 565

1Lhttps://i.imgur.com/FdCJfX1.gif

Offline

#400 08-06-2022, às 19h38

Guarda Sombra
WillowNoughtt
Tenente da Guarda
WillowNoughtt
...
Mensagens: 11 132

1C


https://i.imgur.com/BxrWWGj.gif

Offline

Páginas : 1 ... 14 15 16 17 18 ... 20